FAQ

Moc instalacji fotowoltaicznej dobierana jest w oparciu o faktyczne roczne zużycie energii elektrycznej. Wytwarzanie energii odbywa się od wschodu do zachodu słońca, dlatego też instalacja musi wyprodukować nadwyżkę, z której będziemy mogli korzystać w pozostałym okresie. Nadwyżka energii ponad bieżące potrzeby trafia do sieci, a właściciel mikro elektrowni może ją odebrać w ciągu roku z pewnym kosztem. Przy instalacjach o mocy do 10 kW pobierane jest 20% przekazanej energii, a przy instalacjach powyżej 10 kW 30%. Utratę energii, o której mowa wyżej 20% lub 30% jest potrącana przez dostawcę energii na podstawie prawa energetycznego i należy ją uwzględnić przy obliczaniu mocy instalacji.

Do obliczeń przy projekcie instalacji fotowoltaicznej możemy przyjąć:

  • dla mini elektrowni o mocy do 10 kW – 1,25 kWp mocy instalacji na każde zużyte 1000 kWh energii
  • dla elektrowni o mocy od 10 kW do 40 kW – 1,41 kWp mocy instalacji na każde zużyte 1000 kWh energii w ciągu roku

W przypadku zacienienie lub zwrócenia paneli na zachód moc instalacji powinna być większa niż pierwotnie wyliczona. Także konstrukcja dachu może mieć wpływ na ilość zamontowanych paneli i jeśli jest zbyt mała należy rozważyć umieszczenie ich na ziemi.

Powierzając PROECO realizację swoich potrzeb w zakresie niezależności energetycznej masz gwarancję, że będziemy Cię wspierać na wszystkich etapach jej realizacji. Nasz Przedstawiciel ustali dogodny termin spotkania, podczas którego dokona wszelkich pomiarów, zbierze wszystkie informacje w tym; usytuowanie, ekspozycję na słońce, zacienienie terenu, nachyleń i kształt powierzchni dachu itp. na podstawie których przedstawi rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. W kolejnym kroku przedstawimy ofertę uwzględniającą optymalny zestaw instalacji fotowoltaicznej, warunki montażu, terminy, warunki gwarancji, warunki finansowania i omówimy wszystkie aspekty związane z zawarciem umowy.  Kolejnym etapem będzie przystąpienie do montażu instalacji w maksymalnie krótkim terminie. Po realizacji inwestycji dokonamy w Twoim imieniu zgłoszenia do zakładu energetycznego w celu zamontowania licznika dwukierunkowego rejestrującego produkowaną energię elektryczną. Podsumowując PROECO zapewnia; doradztwo techniczne i finansowe, dostarczenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej, montaż przez osoby z uprawnieniami, monitoring, serwis i naprawy.

Zależnie, czy instalacja fotowoltaiczna jest z przeznaczeniem na potrzeby własne czy też w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaproponujemy najbardziej korzystne formy finansowania pod względem finansowym i podatkowym. Możliwość sfinansowania inwestycji nie będzie wymagać samodzielnego poszukiwania instytucji finansowej a wszystkie formalności przejmujemy na siebie. Zależnie od wybranej formy finansowania będziesz mógł przejść przez cały proces z zawarciem umowy włącznie nawet w ciągu 1h. Wybór długoletniej formy finansowania może skutkować tym, że koszty finansowania będą zbliżone do kwot obecnie płaconych rachunków a po upływie kilku lat przestaną być obciążeniem dla Twojego budżetu.

PROECO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona zgłoszenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio do właściwego dostawcy energii. Na podstawie wniosku
o przyłączenie mikro-instalacji do sieci elektroenergetycznej dostawca energii zawiera umowę umożliwiającą przekazywanie nadwyżek wyprodukowanej energii z możliwością odebrania przekazanych nadwyżek w okresie późniejszym. Cała procedura zgłoszenia zamyka się w okresie do 30 dni, w trakcie których zakład energetyczny poddaje weryfikacji wniosek oraz dokonuje bezpłatnej wymiany licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. Licznik dwukierunkowy umożliwia rejestracje zarówno energii zużywanej jak również przekazywanej do sieci energetycznej.

Okres zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną zależy przede wszystkim od konfiguracji, mocy nominalnej oraz cen energii elektrycznej. Moc dobierana jest w oparciu o faktyczne roczne zużycie energii elektrycznej.

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zależnie od sposobu finansowania i uwzględniając dotację z rządowego programu Mój Prąd okres zwrotu z inwestycji z fotowoltaiki może wynosić już 5 lat.

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozlicza się z fiskusem korzystając z podatku według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), według 19 proc. stawki podatku oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają zarówno materiały budowlane, urządzenia, jak i usługi niezbędne podczas montażu. Wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Wydatki wymagają udokumentowanie fakturą wystawioną przez podatnika (wykonawcę) podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu. Właściciel budynku może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 tys. zł.
W przypadku, gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tys. zł, po 53 tys. zł każdy z nich. Odliczenia można rozłożyć na okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Agro energia to program narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którego uruchomienie jest planowane w czerwcu 2021.

Z programu mogą skorzystać osoby o statusie osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Na takich samych zasadach w programie mogą uczestniczyć wnioskodawcy posiadający status osoby prawnej, którzy przez co najmniej rok prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Jeśli wnioskodawca chce otrzymać finansowe wsparcie, musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim nie może on rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu. Co więcej, musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia oraz nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań.

Wysokość dofinansowania stanowi do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ostateczna kwota uzależniona jest od mocy instalacji:

  • Moc od 10 do 30 kw – do 20 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 15 tys. zł;
  • Moc od 30 do 50 kw – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Innym rodzajem dofinansowania jest ulga inwestycyjna. Inwestycję w instalację fotowoltaiczną Rolnik może odliczać przez 15 lat od momentu jej zamontowania łącznie 25 proc. wartości inwestycji od podatku rolnego. Z ulgi mogą skorzystać zarówno właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze samoistni jak i posiadacze gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi dotacjami.

Rolnicy mogą skorzystać z takich programów jak „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze”, jeśli wiosek jest składany przez osobę fizyczną. Oznacza to, że samo prowadzenie działalności rolniczej nie pozbawia rolnika prawa do skorzystania w wyżej wymienionych programów. Należy jednak pamiętać, że instalacja, na którą otrzyma się dofinansowanie w ramach „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze” musi zasilać dom, w którym zamieszkuje rolnik, a nie gospodarstwo.

Przedłużamy na czas nieokreślony korzyści ze współpracy z PROECO i gwarantujemy ekstra premię za polecenie nas innym. Za każde polecenie PROECO innym proponujemy extra premię 500 zł za instalację z przeznaczeniem na użytek własny oraz 1000 zł za instalację na instalację związaną z działalnością gospodarczą.  O szczegóły akcji zapytaj naszego Doradcy. Zapoznaj się z regulamin akcji.